Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2005-08-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 3. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 4. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 6. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 7. Formularze kontaktowe mogą być niedostępne istnieje alternatywna komunikacja poprzez adres mail
 8. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 9. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KW PSP w Katowicach
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest mł. bryg. Aneta Gołębiowska adres mailowy: dostepnosccyfrowa@katowice.kwpsp.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 621 51 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

Budynek Komendy Wojewódzkiej PSP zlokalizowany w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 36 posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu zaprojektowany jest pokój rozmów dla interesantów, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego wejścia budynku.