Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Komenda Wojewódzka PSP

Adres:
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice  
telefon centrala: (+48)(32) 621 50 00
faks: (+48)(32) 621 51 15

e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl  
adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

NIP  954-10-02-423
Regon  P-000173574


Kadra Kierownicza:

Śląski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Jacek KLESZCZEWSKI

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan JĘDROCHA

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC

 Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji:  

 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP w poniedziałki od 16.00. do 18.00.

 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli:
  od poniedziałku do środy od 08.00. do 15.30.
  w czwartek od 08.00 do 17.00.
  w piątek od 08.00 do 14.00.

 • Szczegółowe informacje w sprawach przyjmowania skarg, wniosków i petycji dostępne są na stronie BIP:  http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/skargi_wnioski_petycje/index.html

Śląski Komendant Wojewódzki PSP jest kierownikiem straży wojewódzkiej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie śląskim. Komendant Wojewódzki wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje wymienione w ustawach.


Zadania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP to m.in.: 

 • organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym odwodów operacyjnych na obszarze województwa,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony   przeciwpożarowej,
 • kontrola organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej działających na obszarze województwa,
 • wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • rozpoznawanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
 • powoływanie i odwoływanie Komendantów Powiatowych /Miejskich/ PSP i ich zastępców,
 • dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Dz.U.2020.1123 z póź.zm.)